4 ЖИЛИЙН ЦИКЛТЭЙ БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ХАМГИЙН ИХ ХЭЛБЭЛЗЭЖ БАЙНА

Дэлхийн банкнаас гаргадаг бизнес эрхлэлтийн индекс нь бизнес шинээр эхлүүлэх, барилгын зөвшөөрөл авах, цахилгаан эрчим хүчид холбогдрх, үл хөдлөх хөрөнгө бүртгүүлэх, зээл авах, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах, татвар төлөлт, хилийн дагуух худалдаа, гэрээг биелүүлэх, төлбөрийн чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх болон хөдөлмөрийн зах зээлийн зохицуулалт зэрэг 10 гаруй шалгуур үзүүлэлтүүдээр тухайн улсын бизнэс эрхлэх орчныг дүгнэж гаргадаг томоохон судалгаа юм.

Тус судалгаанд дэлхийн 190 орныг голлох үзүүлэлтүүдээр эрэмбэлдэг. Бизнес эрхлэлтийн индекс - 2020 тайлангаар Монгол Улс 81 дүгээр байранд жагссан. 2018 онд 74, 2017 онд 62 болж буурсан. Монголд бизнес эрхлэхэд хялбар байдал 2008 оноос 2018 он хүртэл дунджаар 69.82 байсан бөгөөд 2010 онд хамгийн өндөр түвшинд 89-д хүрч, 2008 онд 56-тай байсан. 2008-2020 онуудад 4 жилийн циклтэй бизнесийн орчин хамгийн их хэлбэлзэж байгаа нь өмнөх жилүүдийн тайлангийн үр дүнгээс харагдаж байна.